home

Algemene voorwaarden

 

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder AquaActief: AquaActief zwemschool gevestigd te Apeldoorn.

Op alle door AquaActief gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. De klant mag gedurende de lestijden zwemles volgen, rekening houdend met de geldende huisregels.

Overeenkomst

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bij AquaActief aangesloten zwemscholen. AquaActief is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist die alsdan wordt toegepast. Indien een klant een wijziging niet wenst te accepteren, kan deze zijn abonnement beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door AquaActief te zijn ontvangen.

Abonnement

AquaActief kent een 4-wekenabonnement, waarbij automatische incasso verplicht is. De incasso vindt 4-wekelijks plaats. Het abonnement gaat in voor de afgesproken contractduur vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst (de start van de zwemlessen). AquaActief is gerechtigd om een identificatie van de klant te vragen, teneinde na te gaan of de persoon die met het abonnement binnenkomt inderdaad gerechtigd is dit abonnement te gebruiken.

Lesgelden Automatische incasso

Het lesgeld dient door de klant via automatische periodieke incasso per 4 weken bij vooruitbetaling te worden voldaan. Als blijkt dat na 2 herinneringen niet is betaald, gaat AquaActief over tot een incassoprocedure. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het abonnement verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door de klant aan AquaActief te worden voldaan. De klant kan geen lessen volgen tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan. Indien AquaActief overgaat tot incasso van haar vordering op de klant, is de klant tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer AquaActief over is gegaan tot incasso van haar vordering kan de klant geen lessen volgen tot het moment dat alle door AquaActief in rekening gebrachte kosten betaald zijn.

Inschrijfkosten

De overeengekomen inschrijfkosten dienen vooraf te worden betaald. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat het contract nietig verklaard is. Alle prijzen zijn inclusief BTW. AquaActief is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW. AquaActief is bevoegd op 1 januari van elk kalenderjaar de lesgelden te indexeren. Indien de prijswijziging (m.u.v. de consumentenprijsindex) wordt doorgevoerd gedurende de eerste drie maanden van de afgesproken contractduur, dan heeft de klant het recht om zijn abonnement met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Privacy

AquaActief gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018. AquaActief is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden in onze klantendatabase opgenomen en verwerkt voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder uw persoonlijke toestemming. Zie hierover meer in onze privacyverklaring.

Beëindiging abonnement

Beëindiging van het abonnement vindt plaats op het moment van afzwemmen. Eerder opzeggen kan, maar dient te geschieden met een opzegtermijn van 4 weken. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren middels een opzegbrief/email. De kopie van de brief dient als bewijs van de aanvraag tot opzegging voor de deelnemer. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen, adviseert AquaActief deze per aangetekende post te verzenden. Bij het voortijdig beëindigen van het abonnement kan AquaActief administratiekosten in rekening brengen.

Ziekte/Blessures

In geval van een langdurige ziekte, blessure of letsel waardoor men niet aan de zwemles kan meedoen, kan met schriftelijke toestemming van AquaActief het abonnement tijdelijk stopgezet worden. Dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht. De financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting.

Openingstijden en onderhoudswerkzaamheden

AquaActief is bevoegd accommodaties geheel of gedeeltelijk te sluiten zonder dat daarvoor kennisgeving plaats moet vinden. Dit geldt ook voor algemeen erkende feestdagen en de schoolvakanties. AquaActief is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een accommodatie tijdelijk of blijvend te wijzigen. AquaActief is bevoegd een accommodatie gedeeltelijk of geheel te sluiten wegens onderhoudswerkzaamheden. Alle bovenstaande punten hebben geen consequenties voor het abonnement en aan de sluiting kunnen geen rechten worden ontleend.

Persoonsgegevens

Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van de klant (b.v. adres of bankgegevens) dienen direct te worden doorgegeven aan AquaActief. Voor klanten in de zwemlessen via het LeerlingVolgSysteem en overige groepen via admin@aquaactief.nl. In het geval van het niet doorgeven van deze wijzigingen waardoor AquaActief kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan de klant.

Aansprakelijkheid

AquaActief is niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval of zoekgeraakt voorwerp van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van AquaActief en haar medewerkers. Iedere klant is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn of haar persoonlijke bezittingen. De klant wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch het bedrijf, noch de medewerkers zijn verantwoordelijk voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de AquaActief (gehuurde) accommodatie. Klanten dienen hun waardevolle voorwerpen altijd op te bergen in de daarvoor bestemde lockers.

Huisregels

Het is de klant bekend dat de zwembaden bepaalde huisregels hanteren. Deze huisregels zijn aanwezig in het betreffende zwembad. AquaActief kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft. Huisregels

Slot bepaling

Overeenkomsten tussen de klant en AquaActief kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd (of per mail). Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden. Vragen en/of opmerkingen kunnen per email aan info@aquaactief.nl worden gesteld.